Общи условияОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ НА СДЕЛКАТА

Чл. 1. Продажбата на продукти от страна на фирма „АДАКС“ ЕООД (наричана „Продавач“) се осъществява в съответствие с тези общи условия .

Всички изключения от тези Общи условия трябва да бъдат съгласувани писмено, като Общите условия ще продължат да се прилагат за всички аспекти, които не са изрично приети писмено.

Тези Общи условия превъзхождат каквито и да било Общи условия на Купувача, ако има такива.

Чл. 2. Продажбата на стоки се извършва при спазване на следните принципи:

а) пълна яснота относно вида, количеството и цената на стоката;

б) точна определеност на момента на преминаване на собствеността и риска;

в) предимство на съдържанието пред формата;

Чл. 3. (1) Продажбата на стоки се извършва по писмена или устна заявка от КУПУВАЧА, която трябва да съдържа информация за:

а) Вида и количество на стоката,

б) Офертата на ПРОДАВАЧА, по която се определя цената,

в) Срок, място и начин на доставяне, лице (представител на КУПУВАЧА или на посочен от него превозвач), упълномощено да получи стоката и да подпише документите, удостоверяващи това.

(2) Страните се съгласяват, че когато между тях са разменени писмени изявления

(в това число, но не само - запитвания за налични и/или очаквани стоки, потвърждения на каталози, ценоразписи, тарифи, оферти, проформа фактури и др.), от които при спазване на принципите по чл. 3 може да се установи волята на Купувача да купи стока с посочени вид, количество, цена, срок, място и начин на доставяне, и волята на Продавача да продаде на Купувача тази стока, е налице приета писмена заявка.

(3) Поръчките за покупка на продукти ще се считат за приети само след писмено потвърждение от страна на Продавача.

Ако потвърждението съдържа нови или различни елементи в сравнение с поръчката, те трябва да се считат за приети, освен ако КУПУВАЧЪТ не заяви друго в писмен вид, като това трябва да бъде направено до 5 (пет) дни след като е получил потвърждението.

 

2. ЦЕНА И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Цената на стоката, се определя според действащите ценоразписи или офертите, предоставени от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА

(2) Стойността на покупките се заплаща от КУПУВАЧА  предварително или с отсрочка, като срокът на отсрочката е ясно определен и приет от двете страни  /в календарни дни/ от датата на издаване на данъчната фактура.

(3) Данъчната фактура се издава по реда и в сроковете, определени в данъчното и счетоводното законодателство на Република България. Срокът за издаване на данъчна фактура е 5 (пет) дни от датата на данъчното събитие. ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА за издадената фактура и му я предава, респ. изпраща по куриер или чрез препоръчана поща с обратна разписка.

 (4) Плащанията се извършват в брой или по банкова сметка на ПРОДАВАЧА.

 

3. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 5. (1) Срокът и мястото на доставка се договарят предварително между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА.

(2) Ако нищо не е уговорено изрично, страните се съгласяват, че заявката ще бъде изпълнена:

а) в разумен срок и

б) с място на доставката (прехвърляне на собствеността и предаване) – търговската база на ПРОДАВАЧА в гр. Пловдив.

(3) При възникване  на обективни обстоятелства, възпрепятстващи ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията си по приета заявка в уговорения срок, срокът се удължава с времето, през което са били налице въпросните обстоятелства.

Чл. 6. (1) Когато е уговорено стоката да се приеме в склада на ПРОДАВАЧА, страните определят в какви срокове и по какъв начин ПРОДАВАЧЪТ ще уведоми КУПУВАЧА, че тя е готова за предаване. Ако това не е определено, уведомяването се прави поне 3 (три) дни преди деня на предаването, а ако страните са в различни населени места - поне 5 (пет) дни преди този ден.

Чл. 7. В случай, че стоките останат на съхранение в склада на ПРОДАВАЧА повече от 14 дни след планираната дата за доставка, КУПУВАЧЪТ ще бъде таксуван с разходите за съхранение на склад, както следва:

- от 15 до 20 ден – 0.2% от нетната стойност на стоката на ден

- от 21 ден нататък – 0.5% от нетната стойност на стоката на ден

(2) Страните могат да уговорят продавачът да предаде стоката на посочено от купувача трето лице. В този случай КУПУВАЧЪТ е длъжен преди датата за предаване писмено да предостави на ПРОДАВАЧА пълна и ясна информация за третото лице. Ако информацията не бъде предоставена, ПРОДАВАЧЪТ може да откаже да предаде стоката, без да носи отговорност за неизпълнение.

(3) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да съобщи на КУПУВАЧА за изпращането/предаването  на стоката на третото лице, като му изпрати и препис от документите, придружаващи стоката.

Чл. 8. (1) Ако стока трябва да се изпрати на място, различно от мястото на предаването, разноските по изпращането и превозването са за сметка на купувача.

(2) Разноските по изпращането и превоза, както и разпределянето на други разноски във връзка с изпълнението на договора, могат да бъдат определяни чрез позоваване на общи условия, изготвени от международни и други институции.

Чл. 9. (1) Собствеността върху стоката преминава върху КУПУВАЧА в момента, в който същата бъде натоварена на транспортно средство определено по съгласие между страните, а риска от случайното и погиване или повреждане се прехвърля от ПРОДАВАЧА към спедитора след натоварването и от спедитора към КУПУВАЧА при доставката на уговореното място

(2) Предаването и приемането на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, стокова разписка или друг документ, от който могат да се установят фактите на предаване и приемане

(3) Стоките, предмет на сделка, се считат предадени от ПРОДАВАЧА  и приети от КУПУВАЧА:

а) по количество - в съответствие с количеството, установено при натоварването на стоката, в присъствието на КУПУВАЧА, респ. на негов представител или на представител на определеното трето лице(спедитор, превозвач).

б) по качество -  в съответствие с документа за качество, издаден от производителя,  съгласно БДС EN   10204,  копие от който придружава стоката

 

4. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 10. Когато представител на КУПУВАЧА присъства на товаренето в склада на ПРОДАВАЧА рекламации за явни недостатъци и количествени разлики същият е длъжен да предяви веднага в момента на предаване на стоката

Чл. 11. Когато представител на КУПУВАЧА не присъства на товаренето в склада, всички рекламации във връзка с продукта трябва да бъдат направени в писмен вид, с приложена всяка полезна информация, свързана с това и при спазване на следните условия и срокове:

(1) Рекламации за количествени разлики КУПУВАЧЪТ може да предяви в срок от 2 (два) работни дни след момента на получаване на стоката в склада си .

(2) Рекламации за явни недостатъци, касаещи фабрични дефекти на стоката КУПУВАЧЪТ може да предяви в срок от 3 (три) работни дни от момента на получаване им. Рекламации за скрити недостатъци, които стават очевидни при преработката на  стоката, КУПУВАЧЪТ може да предяви в рамките на 30 (тридесет) работни дни след получаването й.

(3) ПРОДАВАЧЪТ следва да вземе отношение по предявените рекламации в 5 (пет) дневен срок

(4) Рекламациите за количествени разлики се решават след контролни замервания на стоката във вида, в който е доставена без нарушаване на опаковката и маркировката й. Контролните замервания стават в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя двустранен протокол. На база двустранния протокол при необходимост се издават съответните счетоводни документи за решаване 

(5) Рекламациите по ал. 2 се разглеждат от двете страни и, ако не бъде постигнато съгласие, се търси съдействието на  независима контролна организация (НКО). НКО следва да бъде приемлива като независим арбитър и за двете страни.

(6) За решаването на рекламации за явни недостатъци, касаещи фабрични дефекти на стоката, когато стоката не е подлагана на преработка, двете страни се договарят за:

а) Замяна на стоката с нова, удовлетворяваща КУПУВАЧА,

б) Корекция на цената;

в) Връщане на стоката;

 

5. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12. (1) При неизпълнение на договореностите по сделката, неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер на претърпените вреди и пропуснати ползи, доказани по съответния законов ред.

(2) В случай на забавяне на плащането от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ има право :

а) да не изпълни следваща поръчка  до окончателното изпълнение на предходно задължение.

б) да получи неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един процента) за всеки ден закъснение при просрочване на срока на плащане ,  прилагана спрямо стойността на задължението с включен ДДС, но не по-малко от законната мораторна лихва за периода на просрочие. За начислената неустойка/лихва ПРОДАВАЧЪТ издава документ на КУПУВАЧА, съгласно чл 84 от  ЗДДС.

в) да получи обратно неплатената стока в първоначалния й вид

г) да продаде (прехвърли) своето вземане от КУПУВАЧА на трето лице

(3) В случай на забавяне на усвояването или изтеглянето на стоката от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един процента) за всеки ден закъснение при просрочване на срока на изтегляне ,  прилагана спрямо стойността на стоката с включен ДДС За начислената неустойка/лихва ПРОДАВАЧЪТ издава документ на КУПУВАЧА, съгласно чл 84 от  ЗДДС.

(4) Продавачът може да прекрати договора за продажба, с влизане в сила незабавно, изпращайки предизвестие посредством препоръчано писмо с обратна разписка, ако Купувачът е състояние на ликвидация, трансформация, сливане, декларира несъстоятелност (банкрут) или срещу него са започнати съдебни или извънсъдебни процедури от страна на кредитори.

 

6. ФОРСМАЖОР

Чл. 13.  (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10 (дневен) срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство. 

 

Изтеглете PDF
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!